Zaznacz stronę

Dziś każda organizacja żyje w ciągłych zmianach. Procesy, procedury i produkty są przeprojektowywane, odnawiane i dostosowywane niemalże codziennie. Jednak większość organizacji nie zmienia się znacząco. Strategiczna zmiana określa nowe podstawy dla firmy. Przywołuje zmiany w kulturze organizacji, dostosowania struktur organizacyjnych i uznanie innych stylów zarządzania i przywództwa. Ten rodzaj zmian jest zawsze doskonałą okazją dla HR do wprowadzenia strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Strategiczne zmiany

Strategiczna zmiana to zazwyczaj konieczność dostosowania organizacji, produktów, procedur i procesów w organizacji. Dość często zdarza się, że firma dostosowuje swój biznesplan, gdy znajduje się w stagnacji lub wymaga szybkiego wzrostu organicznego. Strategiczna zmiana zaczyna się od decyzji najwyższego kierownictwa organizacji, która identyfikuje luki i możliwości, następnie projektuje wizję strategicznie zmienionej firmy i identyfikuje możliwości i korzyści takiej zmiany.

Strategiczna zmiana na nowo definiuje podstawowe zasady i komponenty organizacji; koncentruje firmę na uzyskaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Lider często formułuje nową wizję firmy, która została opracowana w ramach szczegółowej strategii biznesowej. Potrzeba zmiany może przyjść wewnętrznie lub zewnętrznie; jednak w rzeczywistości lider zazwyczaj reaguje na mieszane sygnały.

Zmiany organizacji są aktywnym i ważnym sygnałem dla strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Strategia HR staje się niezbędna, ponieważ HR może przejąć rolę lidera w niektórych obszarach. Może prowadzić i ułatwiać zmiany w kulturze organizacyjnej, a także może pomóc przełożonym w zmianie podejścia i zachowania.

Rolą HR jest pomoc w sformułowaniu i zdefiniowaniu celów strategicznych w obszarze zarządzania ludźmi. HR ułatwia przekładanie wizji na praktyczne elementy i projekty. Może pomóc w wyznaczeniu strategicznej ścieżki dla organizacji i zidentyfikowaniu kluczowych kamieni milowych.

Wreszcie zmiana strategiczna często wymaga od HR przedstawienia nowych i innowacyjnych podejść do zarządzania zasobami ludzkimi. Ponieważ zmiana jest zwykle wymagana przez najwyższe kierownictwo, łatwiej jest wprowadzić nowe metody w rozwijaniu talentów, wynagradzaniu i zarządzaniu wydajnością i innych wynikających z planów strategicznych.

Strategia HR i strategiczna zmiana organizacji

Każda znacząca zmiana w organizacji zaczyna się od zmiany stylu zarządzania i komunikacji. Pierwszym krokiem jest zmiana wizji i ludzkiego zachowania. HR zawsze odgrywa kluczową rolę na początku istotnych zmian.

HR wprowadza strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, przeglądając jego polityki i procesy. Każda zmiana strategiczna wymaga przyjęcia nowego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Specjaliści ds. HR powinni przeprowadzać warsztaty w organizacji, aby określić wpływ zmian na pracowników. Po zebraniu informacji muszą przedstawić i zatwierdzić plan zarządzania zmianą.

Strategia HR i zmiana strategiczna są ze sobą ściśle powiązane. W przypadku zmiany funkcji obszaru zarządzania zasobami ludzkimi musi przyjąć nowe role w swojej działalności – przeprojektować model HR, role i obowiązki HR. Najwyższe kierownictwo zmienia oczekiwania, a HR jest zobowiązany dostarczać różne często nowe wyniki.

Strategia HR pozwala specjalistom HR zdobyć nowe umiejętności i kompetencje. Specjaliści koncentrują się na realizacji zadań strategicznych, które nie są jasno określone. Muszą poprawić swoje umiejętności planowania, negocjacji i komunikacji. Muszą przygotować plan strategiczny, który pozwoli pracownikom przełknąć zmiany i dostosować się do nowych okoliczności w organizacji.

Wprowadzenie zmiany strategicznej zwykle wprowadza całkowitą zmianę struktury organizacyjnej. Stosując podstawowe zasady projektowania organizacji, HR może przewodzić zmianom i sprawić, że organizacja będzie skuteczna a w tym miejscu niezbędne będzie m.in. wprowadzenie rzeczywistych planów sukcesji i rozwoju talentów.

Strategia HR zmienia rolę Działu Personalnego w organizacji; HR zyskuje nowe obowiązki i dzieli się odpowiedzialnością z najwyższym kierownictwem. Rozwija zespół HR, który przyzwyczaja się do korzystania z nowych technik. Strategicznie upraszcza strukturę organizacyjną i wprowadza nowe, szczuplejsze zespoły.